Landskrona Hamn

Landskrona Hamn AB är ett modernt hamn och stuveribolag. Vi utför hamn och stuveritjänster åt kunder inom och utanför hamnområdet.

Inriktning är effektiv och rationell hantering av framförallt bulkvaror. Vi erbjuder förutom lossning och lastning av fartyg även lager och terminalverksamhet.

Vi har ett strategiskt bra läge i Sydsverige där hamnen är isfri och nära övrig infrastruktur, motorväg och järnväg. Möjlighet till in- och uttransport dygnet runt.

Till vår hjälp har vi 3 mobila vikarmskranar som kan operera längs våra 1100 meter kaj, bandtransportör för dammfri lossning till silos samt fartygsutlastare.

 

Historia

 Hamnen omnämns redan omkring 1200 i det danska historieverket som då skrevs av Saxo Grammaticus.
År 1413 fick Landskrona sina stadsprivilegier, just tack vare de goda hamnförhållandena.

1658 blev Skåne svenskt genom freden i Roskilde. Omedelbart efter krigsslutet företog riksrådet Krister Bonde på uppdrag av konung Karl X Gustav en inspektionsresa för att, som hette, ”konstatera de skånska landskapens tillstånd”. I riksrådets rapport till konungen kunde man läsa följande om landskrona Hamn: ”En hamn sådan som denna står näppeligen att finna.”

Under 1800 talet lades grunden för dagens industrihamn med den tillverkning som skedde av mineralgödsel i Landskrona. Förmågan att ta emot större och fler fartyg under 1900 talet blev hela tiden viktigare och hamnen har byggts ut i flera omgångar. Tillverkningen av gödselmedel upphörde 1992 men hamnen har fortsatt utvecklats tillsammans med många fler kunder och varuslag.

 

Fakta

För fulla restriktioner och riktvärden se Sjöfartsverkets hemsida. 

Generell information
Djup insegling 11,0 m
Max djupgående 10,1 m
Max LOA 190 m
Max bredd 30 m
* Bräckt vatten. Densitet 1007-1012
Anlöp av större tonnage tillåtet endast i dagsljus, samt på förfrågan hos Sjöfartsverket.
Skeppsbrokajen
Max djupgående

8,5 m

Kajens totallängd 347 m
Fosfatkajen
Max djupgående 10,1 m
Kajens totallängd 454 m
Utrustning Bandtransportör
Fartygsutlastare
Ramp & Kajficka
Södra kajen inre
Max djupgående 6,2 m vid avstånd 37 m från lossningsficka. Max tillåtet djupgåpende vid medelvattenstånd 6,0 m vid avstånd 65 m från lossningficka.
Bruuns kaj
Max djupgående 7,0 m
Kajens totallängd 82 m
Södra kajen
Max djupgående 6,2 m
Kajens totallängd 190 + 270 m
Utrustning

 

 

Certifikat