DOKUMENT

[calendar id="163"]
[swf:https://landskrona-hamn.se/wp-content/uploads/2017/05/dokument.swf 500 250 wmode]

Miljöpolicy för Landskrona Hamn AB

Landskrona Hamn AB skall arbeta med ständiga förbättringar för att i framtiden kunna bedriva verksamheten på ett sätt som bidrar till minskad miljöbelastning. Detta innebär att vi kraftfullt verkar, för att bedöma miljöaspekterna och minimera miljöpåverkan inom företaget och sjöfarten.

Vi ska:
• Engagera alla medarbetare i miljöarbetet genom utbildning, information och förutsättningar för att ta eget ansvar.
• Följa miljölagstiftningarna och övriga krav som ställs på oss.
• Följa den tekniska utvecklingen och anpassa verksamheten efter denna.
• Vid inköp och tjänsteutövning utgå från dessas miljöpåverkan och resursanvändning, och välja bästa miljöval till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
• Arbeta med ständiga förbättringar så långsiktighet uppnås även för kommande generationer.

Detta ger:
• Ordning och reda samt en ökad effektivitet inom verksamheten.
• Större miljömedvetenhet inom företaget.
• Ökad konkurrenskraft.
• Bra renommé hos samarbetspartners, medarbetare, myndigheter och övriga intressenter.

2013-11-29
Landskrona Hamn AB
Lars Nilsson / VD

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy för Landskrona Hamn AB

Landskrona Hamns arbetsmiljöarbete syftar till att säkerställa en trygg och säker arbetsplats samt att främja arbetsglädje, utveckling, trivsel och kamratskap.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för anmälan och utredning av tillbud och olyckor fångar vi upp och åtgärdar potentiella risker och arbetsmiljöproblem innan de leder till skada eller ohälsa.

Ansvaret för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs ligger hos bolagets VD som genom fördelning av arbetsuppgifter och befogenheter samt årlig uppföljning av bolagets arbetsmiljöstatus säkerställer att så sker.

Lagar, förordningar och branschkrav är minimikrav och ska därför alltid beaktas i vårt arbete att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare.

Några av våra arbetsmetoder är:
Regelbundna skyddsronder, arbetsberedningar och riskbedömningar.
Tydliga och enkla rutiner för rapportering av tillbud och olyckor.
Medarbetarsamtal och utbildningsplaner för att ta vara på och utveckla våra medarbetares kompetens och erfarenhet.
Regelbundna arbetsplatsträffar där dialog och information står i fokus.

2013-12-02
Landskrona Hamn AB
Lars Nilsson / VD

 

 

Certifikat